Các giải pháp nhằm tăng đàn, tái đàn Heo
Bài viết

Theo báo cáo của Cục chăn nuôi, đến thời điểm tháng 07/2020, tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 25,18 triệu con, tương đương 81,9% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi … Read More