DANH MỤC NGUYÊN LIỆU

● NHÓM HÓA CHẤT XỬ LÝ » CALCIUM HYPOCHLORITE 70% ● NHÓM KHOÁNG CHẤT » SODIUM BICARBONAT (SOLVAY) ● NHÓM SÁT KHUẨN TẠI CHỖ » IODINE 99,5% » POTASSIUM IODINE (KI) » POVIDONE IODINE (PVI) ● NHÓM TÁ DƯỢC, DUNG … Read More